Wt/aer/Waudebook Nedderloondsk

From Incubator Plus 2.0
< Wt‎ | aer

à vz tau
aal znw eele v
aan vz oan
aanbieden ww reeka > reeke
aanbod ww oanbood o
aandacht znw oantoacht m
aandacht hebben voor ww oantoachtje uur
aangeven ww oanjeva
aankijken ww oankíeka
aankleden ww oankloaðje
aankomen ww oankuuma
aanpassen ww oanpasse
aanrecht znw skuddelbakk m
aanreiken ww oanreeke
aanspreken ww oanspreka
aanstaan ww oanstanda
aansteller znw oanstâljer m
aantal znw tall > toal o
aantreffen ww apstommelje
aantrekkelijk bnw oantriekelik
aantrekken ww oantrekke
aanval znw oanfall m
aap znw åp m
aardappel znw ærpel m
aardbei znw æberi m
aarde znw æde v
aardig bnw aardig
aards bnw ædisk
aarzelen ww reerje
aarzeling znw reeren o
aas znw ås o
accepteren ww oanniema, oanfearje, aksepteare
acht tw oachte
achter vz etter
achterste bnw ettersti
actief bnw aktief
activiteit ww aktiviteit 'v
adem znw oasem v
ademen ww oasemje
ader znw adder v
af bw oaf
afbreken ww oafbreka
afgevaardigde znw tauwesane (mv: -ane>-ena) m
afhangen ww oafhoa
afhankelijk bnw oafhoankelik
afkomstig bnw oafkuumstig
aflopen ww oafleapa
afmaken ww oafmåkje
afname znw oafnaum v
afnemen ww oafníema
afspraak znw oafspråk v
afval znw oaffall o
afwijken znw oafwíeka
akkerbouw znw ekkerbau m
al bw oalrid
algemeen bnw oalmean
alle onb vnw oale
alleen bw oalean
allemaal onb vnw (mensen) oalmoan
alles bw oalt
als vw 1. as, 2. wann
alstublieft intj (bij vragen) astubluft, (bij geven) este
altijd bw oaltið
ander onb vnw oar, oara, oare, annere
anders bw oarders, anners
angst znw oangste v
antwoord znw antwaud o
antwoorden w antwaudje
apart bnw apart
apostel znw apostel -s m
appel znw apel m
arm bnw earm
arm znw earm m
armoede znw earmood v
astronomie znw > sterrenkunde
auto znw auto m
avond znw ænd m
's avonds æwens
avondmaal znw ændmeal o
azijn znw ettik g
baan znw bån v
baby znw bæn o
bad znw bad o
bal znw ball m
balk znw boalke v
balkenbrij znw meat o
bak znw bakk g
bakker znw bakker g
bang bnw boange > boang
bank znw boank m/v
barst znw beerstel m
barsten ww beerste
basis znw båsis m
basistekst znw båsistekst m
bed znw bed o
bedekken ww bidekkje
bedelen ww beedelje
bediende znw bitjuunde m
bedienen ww bitjuunje
bedreven bnw bidrevan
bedreiging znw bidroatinge v
bedriegen ww drega (dricht - draug - driegen - drogan)
bedrijven ww bidríeva (bidrift - bidreaf - bidrevan)
bedroefd bnw eekelik
bedrog znw drjooginge v
beeld znw bield o
been znw 1. (ledemaat) beane, 2. (bot) bean, skinke
beer znw bear m
beest znw beast o
beetje znw littje o
begin znw biginn o, oanfoang m
begrijpen ww bigríepa (bigrip - bigreap - bigrepan)
begrip znw bigrep o
behalve vw buuruum, bihaulve
behoorlijk bw nau`hiere
behoren tot znw nau`hierje tau
beide onb vnw beað
bekend bnw bikand
beker znw beaker m
bel znw belle v
belangrijk bnw døftig, wichtig
beledigd zijn ww skrettje sie
België znw Belgje o
bellen ww belle
belofte znw biloafte v
beloven ww bileeve
benaming znw binoominge v
beneden bw unner
bengel znw skuft m
benzine znw bensien v
berg znw bierg > berg m
beroemd bnw biruumd
beroep znw biroop o
beroerte znw hoafdsleege v
bes znw bæe v > besse v
beschermen ww biskermje
beschrijven ww biskrieva
beschrijving znw biskrievinge
beslissen ww > besluiten
besluiten ww bisluuta
bestaan ww bistanda
beste bnw besti
bestellen ww bistâlje
betalen ww bitålje
betekenis ww biteakenisse v
beter bnw better(e)
beu bnw fuul
bevallen ww bifoale
bevatten ww bifâtje
beven ww risse, trille
bevolking znw bifoolkinge v
bewaren ww bihoulda
bewegen ww biwega (biwogan)
beweren ww biweerje
bewerken ww biwirkje, bioarbeidje
bewijzen ww teatsje > wíesa > biwíesa
bewolkt bnw biwulkeð
bewusteloos bnw biwisteloas (-leaser, - leasti)
bezem znw bæsem v
bezoek znw bisæk o
bibliotheek znw biblioteak v
bidden ww beedje
bieden ww bjuuda, bjuuða
bier znw bjoor o
biet znw ræwe v > biet m
bij vz bíe
Bijbel znw Bíebel m
bijbeltekst znw bíebeltekst m
bijhouden ww biehoulda
bijl znw eaks
bijna bw bíenau
bijten ww bíeta (bit - beat - betan)
bijvoeglijk bnw biefooglik
bijvoorbeeld bw taufoarbield, bíe`noome
bijwoord znw bíewaud o
bijzonder bnw biesunner
binden ww bienda
binnen bw binne
binnengaan ww binneweende, inweende
binnenkort bw saan
binnenstebuiten bw binnestibúute
blaar znw blære v
blaas znw blæse v
blad znw bled o
blauw bw blau
blazen ww blåsa
bleek bnw bleak
blij bnw blíeðe
blijven ww blíeva (blift - bljou - bleaven - blevan)
bloed znw blood o
bloei znw blúute v
bloem znw bloome v
blootsvoets bw boar
blut bnw faleit
bodem znw boðem m
boek znw book o
boel znw soai m
boerderij znw buurstæð v, plåts v
boete znw boese v > boete v
bokspringen znw springjeflingje o
boodschappen doen znw boodskappe dwa
boom znw boam m, beam
boon znw boane v
boord znw bunke v
boos bnw boase
boot znw boat (mv: beat>boate)
bord znw bred o > board o
borstelen ww berstelje
bos znw busk o
bosbouw znw buskbau/boskbau m
bot bnw stump
bot znw bean, skinke
boter znw butter
boterham znw strunke v
bouw znw baud m
bouwen ww baue
boven vz buure
bovendien bw úuredæn, búuredæn
braden ww bræða
braken ww uurjeva
braam znw breeme v
brand znw broond m
branden ww baarnje
brandstof znw baarnstoff v
breed bnw bread
breken ww breka (brik - brauk - brieken - brokan)
brengen ww bringe
brief znw breef m
broek znw brook m, bukse v
broer znw brouer m
bron znw weal m (?)
brontekst znw wealtekst m
brood znw broad o (mv: bread)
brug znw brege v
bruid znw bræde v
bruidegom znw briedjom m
bruikbaar bnw brúukbar -boar
bruiloft znw brulopp v
bruin bnw brúun
brutaal bnw uunbeskuft
bui znw skúur m
buisvormig bnw búusfoarmig
buiten bw buute
bundel znw busk m
bureau znw buuro o
bus znw buss v
buurman znw naubuur m, naubermoan m
buurvrouw znw nauberfrau v, nauberwief o
cadeau znw kado o
carnaval znw karnavall m
ceremonie znw seremoanje v
ceremoniemeester znw seremoanjemæster m
chocolade znw tjoekalåd v
christelijk bnw kristelik
christen znw mv: kristena mv
christendom znw kristendom o
cirkel znw kring m, sirkel o
collier znw koljee m
comfortabel bnw komfortåbel
compleet bnw kompleat
computer znw kompjúuter m
conditie znw kondíesje v
consequentie znw konsekwensje v
continent znw groatloond o, kontinent o
continentaal bnw groatloondisk
controle znw kontrål v
correct bnw krecht/kregt
daad znw deede/deed (-en) v
daar bw deer
daaraan bw deeroan
daardoor bw deerdruug
daarmee bw deermie, deermid
daarna bw deeretter
daarnaast bw deernaust
daarom bw deerfoar
daarop bw deerap, deernau, deerfoan
daaruit bw deeruut
daarvan bw deerfoan
dag znw dai m (mv: deege)
de volgende dag nes`taies
dak znw dak o
dal znw dål o
dam znw doam m
damp znw damp m
dan bw dann, denn
dansen ww doansje
dapper bnw koon
darm znw tearm / term m
dat aanw vnw dæt/det (*dät)
dat betr vnw / vw ðæt
dat je ... ðæst-u
dateren ww dateare
datering znw datearinge v
de lw m, die v, mv, it o, dæn m acc. je v en mv (etter foarsettsels)
deel znw deal o (mv: deal > deale)
degene onb vnw > diegene
deken znw teken o
deksel znw dekksel o
delen ww deale
denken ww toankje, toachtje
derde tw trede
dertig tw trjottig
deze aanw vnw disse (acc. m. arch. dissen)
dezelfde onb vnw dæselwene, dieselwene
dialect znw dialekt o
dichtbij bw naubíe
die aanw vnw die
die betr vnw / vw ðie, (met bijzin zonder persoonsvorm) er
die jij ðiest-u
diegene onb vnw it`wesen (ðæt) ev, die`kluuchte (ðie) mv
dienen ww tjunje/tjuunje
diep bnw djuup/djoop
dier znw djuur > dier o
dijk znw díek m
dik bnw tjokk, tjukk
ding znw ting o
dit aanw vnw dit, disse
dochter znw dochter v
doen ww dwa (douch>dwa, dest, det, dwa, dieð - dieðen - dæn)
dom bnw dumm
donker bnw > duister
dood bnw doað
dood znw deadi v
door vz druug, duurg
doorzichtig bnw druugsjabar, duurg-
doos znw doas v
dopen ww døpje
doper znw døper m
dorp znw teerp > doarp o
draad znw træð m
draaien ww træe
dragen ww dreega
drie tw træ m, o; tjoo v; træn m acc
drijven ww dríeva (drift - drjou - dreaven - drevan)
drinken ww drinka
drogen ww druugje
dromen ww dreame
dronken bnw druunkeð
droog bnw druug
druk bnw drukk
druk znw drukk m
druppel znw drupp m
dubbel bnw dubbel
duidelijk bnw dúudelik
duif znw dúuge v
duim znw dúum m
duister bnw tjuuster > duuster
duister znw tjuuster > duuster o
duisternis znw tjuusternisse v
Duitsland znw Duutsklen o
duivel znw döwil m
duivenverkoper znw dúuegeseller m
duizend tw dúusend
dun bnw tenn
duren ww waanje
dus vw duss
duur bnw dier
duwen ww taue
echt bnw echt, rjuchtig
een lw aan m, v , aa o
een tw ean m, v , ea o
eend znw oand v
eenheid znw aanhed v
eens bnw eansk
eenzaam bnw eansam
eerst bw first > earst
eerste tw earsti
eetbaar bnw ietbar -boar
eeuw znw eaw v
eeuwig bnw eawig
effect znw effekt o
ei znw æ o
eigen bnw oaen
eiland znw æloond o
einde znw eend o
eis znw easke v
eisen ww easkje
elektriciteit znw elektriciteit v
elektrisch bnw elektrisk
elk onb vnw (predicatief) eltje leas
elkaar onb vnw eltjuur
elke onb vnw eltje
en vw en
encyclopedie znw enseklopeedje v
energie znw enersjie v
engel znw ingel m
Engeland znw Oangeloond o
enige bnw (uniek) ealige, (enkele) wet
enige tijd foar wet tied
enkele onb vnw inkela
enthousiast bnw entoesjast
er
er is it rekt, it giew, it hæð > deer is
erts znw arts o
eten ww eta (it - aut - ieten - etan)
evangelie znw evangeelje o
even bnw even
examen znw eksåmen o
extreem bnw ekstream
falen ww feile
familie znw famielje v
feest znw feast o
feit znw fakt > feit o
fel bnw fell
fijn bnw fíen
film znw film m
financiën znw penningeseken mv
fit bnw fitt
fles znw fleske v
foto znw footo m
fout bnw faut
fout znw faut v
fris bnw frisk
fundamentalist znw fundamentalist m
gaan ww gjoan (jest - jæð - X - *gjoangan/gean/woand), weende (woande - woand)
gas znw gaas o
gast znw jest m
gat znw gât o
gauw bnw gau
gebeuren ww børje (borde - bord)
gebeurtenis znw børtenisse v
gebied znw beed o
geboorte znw jebierte v
geboren bnw jeboran
gebruik znw brúuk o
gebruikelijk bnw weanlik
gebruiken ww brúukje, oanwende
gebouw znw bausel o
gedrag znw jedreeg o
gedragen ww jedreega
geel bnw jele
geen onb vnw nein
geest znw geast m
geestelijk bnw geastelik
gehoorzamen ww linsenje
geit znw geet > geit v
geld znw jæld o
geldwisselaar znw jældwikselmoan m
geliefde znw ljoofda m/v
gelijk bnw líek
geloof znw gloowe v
geloven ww leewje
geluid znw jelúud o
geluk znw glukk o
gelukkig bnw glukkig
gemak znw eaðlikhet v
gemakkelijk bnw eaðlik
gemeen bnw mean
gemeenschap znw meanskip -pe v
gemeente znw meanti v
genade znw gneeðje v
genezen ww healje
genieten ww njuuta
genoeg bw gnoch
genot znw næt o
geologie znw ædekuunde v
gerecht znw jerjuucht o
gereedschap znw reaðskip o
geschiedenis znw skjoodinge v
geschikt bnw jeskikkt
geschrift znw jeskrift o
gespannen bnw spoanan
gesprek znw jespriek o
getuige znw tjúuge m
getuigen ww tjúugje
getuigenis znw tjúugnisse v
geur znw doft m
gevaar znw jefår o
gevaarlijk bnw jefårlik
gevangenis znw tuchthúus o
gevangenzetten ww aptuchtje
geven ww jeva (jifst - jift/giew - jau - jieven - jevan)
gevolg znw foolge v
geweld znw jewald o
gewicht znw jewicht o
gewoon bnw jewoan, jewean
gezalfde znw sølgede m
gezicht znw jesicht o
gezien vz as minske sjuucht etter > sjaande ...
gezond bnw suund > jesuund
gif znw jift o
gisteren bw juusten
glad bnw gleed
glas znw glees
glimlach znw fniffel m
gloeien ww gloa
god znw god m
godsdienstig bnw godstjuunstig
goed bnw good (goode/goue - bettere - besti)
iets goeds wet goues
goederen znw gøðjir/geeder mv
goedheid znw goodhet v
goedkoop bnw gøð`tjeap
gooien ww dealwerje (wered deal...)
omver gooien uumwerje
goud znw gould o
graf znw greef o
grap znw aardighet v, smottsel m
grappig bnw smottselig
gras znw geers o
grens znw grensk m
grenzen aan ww grenskje oan
Grieks bnw gresk
grijs bnw grau, gríes
groeien ww woaksje
groen bnw green
groente znw greenti v
groep znw grupp v
grof bnw gråf
grond znw gruund m
Groningen znw Grunnen
groot bnw groat (greater - greatsti)
grootheid znw groathet v
grootmoeder znw úurmeime v
grootvader znw uurboawe m, tåter m
haar bez vnw jer
haar znw híer o
hagel znw heil m
hagelen ww heilje
halen ww jeta sie
half tw hoalf
hand znw hoond v
handel znw houndel m
handelen ww houndelje
handelaar znw houndelsmoan
hangen ww hoa
haring znw heering m
hart znw hearte o
hartstocht znw heartetriek m
haten ww hâtje
haven znw hauninge v
hebben ww hebbe (hieb - hest - hæð - hied - hieden - had/hæveð)
hedendaags bnw nautiedsk
heel bw hoal > heal
heen bw tau, oaf
heer znw hear m
heet bnw heat
hemel znw híemel m
hemels bnw hiemelsk
heide znw headi v
heilig bnw hillig
heilige znw hilge m
helemaal bw healuut
helft znw helfti v
helpen ww healpa (hilp - houlp - houlpen - houlpan)
herinneren ww foar`innerje
het onb vnw det, it
het lw it
heten ww heete (hit - hiet - hieten - heeten)
heuvel znw höwil m
hier bw heer
hij pers vnw híe (ham/him)
hitte znw heati v
hoe vr vnw hou
hoeven ww hoowe (zonder "tau"!)
hoewel vw oaljou
hond znw huund m
hoofdstad znw hoafdsteed v
hoofdzaak znw hoafdseke v
hoofdzakelik bnw hoafdsåkelik
hoog bnw hoag (heagere - heagsti)
hopen ww hopa
horen ww hierje
houden ww houlda (hald - heeld - healdan>houldan)
houden van ljoowje, jearenje
huid znw heede v
huis znw húus o
hulp znw hjuulpe v
hun bez vnw ura
idee znw idee o
ieder onb vnw eltje
iedereen onb vnw eltjaan
iemand onb vnw simman, welman
iets onb vnw wæt/wet (wät)
ijs znw íes o
ijszee znw íessee v
ijzer znw íer o
ijzererts znw íerarts o
ik pers vnw ek (mie)
immers bw jou, wælnoch
in vz in
indien vw as
industrialiseren ww industrjåliseare
industrie znw in`dustrje v
ingaan ww ingjoan, inweende
ingang znw ingoang m
inhoud znw inhould m
inspireren ww inspireare
inwoner znw inwooner
jaar znw jíer o
jagen ww jåge
jij pers vnw duu (die)
Jood znw Juud m
Joods bnw juuðsk
jullie bez vnw jouna
jullie pers vnw jou (jou)
keer znw meal o > kear m
kenmerkend bnw kænteakenend
kennen ww kæne (duu kænd - kande - kand)
kerk znw tjarke v
kern znw keaden m
kernenergie znw keadenenersjie v
kijken ww kíeka (kik - keak - keakan>kekan)
kind znw bjear (mv: bjean)
kip znw henn v
klank znw kloank m
kleden ww kloaðje
klein bnw littje
kleren ww kloaðren mv
knokkel znw bunke v
koe znw kuu (mv: kuudjuur)
koel bnw kool
komen ww kuuma (kuum - kiem - koman)
naar iemand toe komen nau simman oafkuuma
koning znw kiening m
koninkrijk znw kieningeríek o
kool znw (grondstof) kole m
kopen ww tjeapje
kort bnw koat
kort voor ... saan foane ...
kosten ww koste
koud bnw kould
kracht znw kraat v
krijgen ww (van een toestand) jeta (jit - jaut - jieten - jetan)
kring znw kring m
kritisch bnw kritisk
kruisiging znw kruuselinge v
kunnen ww kunna (koast>kanst - koan/kæn - kuud - kuud)
kust znw kuust v
kustlijn znw kuustlíen v
kwaad znw kweaði v
laag bnw leeg (lægere - lægsti)
laatste bnw lesti
lam bnw låm
lam znw loom (mv: loomer)
lamp znw lampe v
land znw loond o
landbouw znw loondbau m
lang bnw loang, (van tied) lenge
langs vz loangje ..., ... in`loang
lastig bnw sweer
laten ww leeta (læt - liet - læt)
Latijns bnw latiensk
leed znw lead o
leerling znw learling m
leggen ww lese (lest - læt - læð - læden - læð)
leiden ww leade
leider znw leader m
leraar znw learer m
leren ww leare
letterlijk bnw letterlik
leven ww liewje
leven znw liewen o
lezen ww lesa
lief bnw ljoof
liefhebben ww ljoowje
liever bw ljoower
lichaam znw líef o
lichamelijk bnw líeflik
licht bnw (van kleur) ljucht
licht znw ljucht o
liggen ww lese (lest - læt>leest - lied - lieden - lean)
lijden ww líeda
lijken ww líeka
lijken op líeka upp, líeka ap
lijn znw líen v
lijst znw líest v
logeren ww losjeare, uur`standa
lood znw load o
lopen ww (figurisk) leapa (it lap - ljoop - leapan), (mid je feet) wanderje
los bnw leas
lucht znw luft v
maag znw moag v
maal znw meal o
maar vw auðer > mar
macht znw macht v
maken ww måkje
man znw moan (mv: menn) m
mannelijk bnw mennelik
markt znw meerked v
meegaan ww míeweende (weende mid)
meekomen ww míekuuma (kuuma mid)
meemaken ww míemåkje (måkje mid)
meenemen ww míeníema (níema mid)
meer onb vnw moar
meer dan... moar je
meer znw mere > meer o
meervoud o moarfould o
meester znw mæster m
melk znw mjolk v
mens znw minske v
menselijk znw minskelik
mensenzoon znw minskesone m
merk znw meerk o
merken ww meerkje
met vz mid
metrete znw metreate v
middeleeuws bnw middeleawsk
midden znw midde m
mijn bez vnw min
mijn znw míene v
minder bnw meender
mineraal znw minerål o
mis znw (kerkdienst) masse v
moeder znw meeme v, mouer v
moederschoot znw mouerskoat m
moeilijk bnw > lastig
moeite znw meedi v
moeten ww moote (must - mut - muude - muud/muste - must)
mogen ww múuga (ek/hie mæ, duu mest - moat - moaten - *moat)
mogelijk bnw muugelik
mond znw múud m
na vz etter
vlak na nau etter
naam znw noom/noame m
naamwoord znw noomwaud o
naar vz nau
nacht znw noacht v
nakomeling znw naukuumeling m
nat bnw weet > nât
natuur znw natuur v
natuurkunde znw natuurkunde v
natuurlijk bnw natuurlik
nee intj noa, noan, noak (nit), noant
neerdalen ww dealríesa
nemen ww níema (nim - neam - níeman)
neus znw noos v
niemand onb vnw næminsk
niesen ww fnisse
niet bw nit
niet eens nein eansk
niets bw niks
nieuw bnw næd (næðe - nære, nædsti)
noemen ww noomje (?)
nog bw noch
nooit bw neat
noordelijk bnw naudelik
noorden znw naude o
nu bw núu
of vw af
officieel bnw offisjeal
olie znw oolje v
om vz uum
oma zn > grootmoeder
omdat vw uuma
omdraaien ww uumtræe
omgaan ww uumgjoan
omgaan in (iemand) uumhoundelje in simman
omhoog bw uumhoag
omhooggaan ww uumhoagweende
omhooggeheven bnw uumhoagheaven
onder vz unner
onderdak znw unnerdak o
onderdeel znw unnerdæl o
ondergang znw unnergoang m
onderwijs znw unnerrjuucht o
ongeveer bw soowet, uunfer, uum je
onrechtmatig bnw uunrjuchtmeatig
ons bez vnw uusa
ontmoeten ww meete
ontstaan ww unt`standa, etterkuuma
ontvangen ww in`foa (infecht - infeegen - infoan)
ooit bw eat
ook bw uuk, auw
oordeel znw úurdeal o
een oordeel vellen it uurdeal tjoa
oorsprong znw úursprung m
oorspronkelijk bnw úursprunglik
oosten znw aaste o
oostgrens znw aastgrensk m
op bw (leeg) úut
op vz ap
opa zn > grootvader
opbouwen ww apbaue, oafbaue
opdat vz apswa
open bnw eepen
openbaar bnw eepenbar -boar
openbaren ww eepenberje
openen ww eepenje
opnieuw bw noch`meal
oprecht bnw aprjuucht
opstanding znw apstandinge v
opstijgen ww apstiega, apriesa
optie znw opsie v
opwekking znw apwekkinge v
opzet znw apsatt m
opzoeken ww apsækje
orthodox bnw ortodosk
oud bnw ould
oven znw ogen m
over vz úur, boppe, buppe
overeenkomstig zijn ww meanskippelik sind (mid eltjaan)
overkant znw úursúud v
aan de overkant van búurens
overstelpt bnw uurkjeppeð
overstromen ww úur`straamje
overstroming znw úur`straaminge v
overvloed znw úurflood m
overvloedig bnw úurfloedig
overzicht znw úursicht o
paar znw pår o
een paar ... wet ..., fee ...
paasfeest znw påsefeast o
pagina znw suud v, pagina v
pas bw (sinds kort) nettap
Pasen znw Påsen
planeet znw planeat m
plein znw brink m
pop znw poppe v
precies bnw presiesk
priester znw krelling m
product znw produkt o
proeven ww prøvje
profeet znw profeat m
provincie znw provinsje v
rand znw egge v > rand m
tot de rand oan tau jou egge
ras znw rask o
recht bnw rjucht
recht znw rjucht o
rechtmatig bnw rjuchtmeatig
redden ww rede > redde
reeks znw ríege v
regen znw rein m
regenen ww reinje
regering znw regearinge v
regio znw reegje v
regionaal bnw reegjenål
reinigen ww skeanje
reiniging znw skeaninge v
reinigingsritueel znw skeaningsritueal o
reizen ww reasje
repareren ww repareare
rest znw reste v
meer dan de rest moar je reste
riem znw rjoome m
rij znw ríe v
rijk bnw ríeke
rijk znw ríek o
rijzen ww ríesa (ris - reas - reasan)
ritueel znw ritueal o
roepen ww roopa (rop(t) - rúup - rúupan)
roepen tegen aproopa
roofdier znw roafdjuur > roafdier o
rook znw reak m
rots znw rotse v
roven ww roavje
ruiken ww ruuka (ruk(t) - rauk - reaken - rokan)
rund znw reiðer o
rusten ww restje
samen bw taugære
sandaal znw sandåle v
schaap znw skeep o
scheppen ww (met een schop/lepel) skeppje
schijnen ww skíena (skin - skean - skeanan>skenan)
schoot znw (bovenbenen) skoat m
schotel znw skuddel v
schrift znw skrift v > o
schrijven ww skríeva (skrift - skrjou>skreaf - skreaven - skrevan)
schrijver znw skríever m
schuw bnw skjooch
schuwen ww skjoochje
sinds vz sin
slecht bnw evel, koad (kweadere - kweasti)
slang znw sloange > slange v
sloot znw sloot m
sluiten ww lúuka (luk(t) - lauk - leaken - lokan) > slúuta (slut - slaut - sleaten - slúutan)
smijten ww smíeta (smit - smeat - smetan)
snavel znw snaul m
soort znw soarte > sårte v
spannend bnw spoanand
spiegel znw speegel m
spreken ww spreka (sprik - sprauk - sprieken - sprokan)
spreken over spreka uum
springen ww springa
staan ww standa (stit - stuud - stean)
er ... tegenover staan deer ... oanuur standa
staat znw ståt m
stad znw steed v
steen znw stean m
steenkool znw steankole m
steken ww steka (stik - stauk - stieken - stokan)
stelen ww stela (stilt - staul - stielen - stolan)
stelsel znw stellsel o
stem znw stimme v
stenen bnw steanen
ster znw stíere v
sterrenkunde znw stíerekuunde v
sterven ww ?
sterven znw stjaaren o
stijgen ww stíega (sticht - steag - stegan)
stijl znw stíele v
stof znw stoff v
streek znw streek m
strijd znw stried m
stromen ww straamje
stuk znw stikk o
sturen ww stjuure, wiesa
naar iemand toe sturen nau welman oanwiesa
synoptisch bnw synoptisk
taal znw språke > språk v
tafel znw tåfel v
tam bw tåm
te dw tau
tegen vz gjuun
tegenkomen ww gjuunkuuma (kuuma in`gjuun)
teken znw teaken o
tekst znw tekst m
tellen ww tellje (tallde - talld)
temmen ww teme (tamde - tamd)
tempel znw tempel m
tempelplein znw tempelbrink m
tenzij vw afmutte
terwijl vz wielst, wiel
tijd znw tíed m
toch bw toch
toe-eigenen ww tauoaena
toen bw dann
toen vw wanner, wanna
toeschrijven ww tauskríeva
toevoegen ww taufeegje
tonen ww teatsje
tot vz tau, oan tau
touw znw tau o, roap m
traditioneel bnw tradisjoneal
trekken ww tjoa (tjuucht - tauch - tæn) > trekke
tussen vz twiske
twaalf tw tweelf
twee tw twæ m/o (acc m: twæn), toa>twoa v
tweede tw oarde > twæde
uit vz úut
uitnodigen ww neadigje, uútneadigje
uitroepen ww úutroopa
uitspraak znw úutspråk v
uitspreken ww uutspreka
uitsteken znw úutstekan
uitstrekken, zich ww uutstrekkje sie
uur znw úur o
vader znw feaðer m
vallen ww foale>falla (fælt - fiel - foalan>fallan)
van vz foan
vandaan bw wai
vanuit vz foanúut
variëren ww farieare
vasteland znw fasteloond o
vat znw fet (mv: feeter)
vee znw o
veel bnw fil
veertig tw fjottig
veeteelt znw fætilt v
vel znw fell o
veranderen ww oarje > annerje
verandering znw foar`anneringe v
verbaasd bnw riddereð
verbeteren ww bettere/betterje
verbond znw foar`buund o
verbuiging znw foar`búuginge v
verdelen ww foar`dealje
verdeling znw foar`dealinge v
verder bw fiere > fierder
vergaand bw (heel erg, zeer) heagelik
verheven bnw foar`heaven
verklaren ww uutklårje
ronduit verklaren leasklårje
verklaring znw foar`klearinge v
verkopen ww sellje (sallde - salld)
verkoper znw seller
verlangen ww foar`loangje
verlangen znw foar`loangen o
verlicht bnw foar`ljuchteð
verlies znw foar`ljuus o
verliezen ww foar`ljoosa (foarloas - foarloaren - foarlearan)
verlorengegaan bnw foar`learanjeat
veroordelen ww foar`úurdealje
verrichten ww foar`rjuuchtje
vers bnw fersk
verscheidenheid znw (scala) foar`skeed (oan) o
verschil znw foar`skeed o
verschuiven ww foar`skuuwe
verschuiving znw foar`skuuwinge v
verstandhouding znw foar`standhouldinge v
vertaling znw úursettinge v
vertellen ww tellje (tallde - talld) > foar`tellje
verteren ww foar`tearje
vertonen ww sjuuchje
vertrouwen ww foar`tjúuje
vertrouwen znw foar`tjúun o
vervoeging znw foar`feeginge v
verzameling znw sammeling v
verzekeren ww foar`sikkerje
vet bnw featig
vet znw foat (/faat) o
vier tw fjouer
vierde tw fjodde
vijg znw fíege v
vijgenboom znw fiegeboam m
vinden ww fienda (findst - find - foand - fuunden - fuunden)
vis znw fisk (mv: fisk) m
vissen ww fiskje
visser znw fiskermoan m
visserij znw fiskerie v
vlakte znw flakk o
vlees znw fleesk o
vleugel znw wjúuke v
vluchteling znw flechtjeling m
vluchten ww flechtje
vocht znw fúuchte v
vochtig bnw fúuchtig
voegwoord znw feegewaud o
voet znw foot (mv: feet)
vogel znw fuugel m
vol bnw fuul (full-)
volgen ww foolgje
volgende bnw næsti
volk znw foolk o
voor vz 1. (ontvanger) foar; 2. (plaats/tijd) foane
vooral bw foar`oale
voorbeeld znw foarbield o
voorbij vz foar`bíe
voorbijkomen ww foar`biekuuma
voordat vw foanera, foana
voorrecht znw foarrjucht o
voortaan bw etter`núu
voorzetsel znw foarsettsel o
vorm znw foarm m
vormen ww foarmje
vraag znw fråge v
vragen ww frægje
verder vragen oanfrægje
vroege bnw eare
vrouw znw wief o > frau v
vrouwelijk bnw frauelik
vrucht znw ooft v, frucht v
vullen ww fullje
vuur znw fjuur o
waaien ww wåje
waar betr vnw deer (acc: deera/weera)
waar bnw weer
waar vr vwn weer
waarachtig bnw uuntingeð
waard bnw wæd
waardoor bw weerdruug
waarheen bw deertau
waarheid znw weerhet v
waarmee bw weermid
waarom vr vnw weeruum, foar`wata
waarop bw deerap
wanneer vw wann
want vw foarom
warm bnw wearm
warmte znw wermti v
wassen ww 1. (schoonmaken) waska (wisk - wusk - waskan); 2. (groeien) woaksje
wat onb vnw wet/wät (acc: wata)
wat vr vnw wæt/wet
water znw weater > wåter o
waterdruppel znw weaterdrupp m
waterrijk bnw rieke foan weater
waterschap znw weaterskip > wåterskip -pe o
watervat znw weaterfet
waterwerk znw weaterwierk o
weer bw wieðer, wruume
weer znw (gesteldheid atmosfeer) weðer
weg bw foarð
weg znw wai (mv: weege)
weg ermee sledd mid det
weggooien ww sledde/slädde (sladde - sladd>sledd)
wegnemen ww foarðníema
weinig onb vnw weenig
wel bw wæl
welk vr vnw oaker
welkom intj wælkuum
wereld znw waareld v
werk znw wierk o
werken ww wruuchtje > wierke, wirkje, oarbeidje
werkwoord znw wirkwaud o
werkzaam bnw wirksam
westelijk bnw weestelik
westen znw weeste o
wet znw wett v
weten ww wíeta (woast - woat - wiste - wisten - wist)
wetenschap znw wíetenskip v
wetenschappelijk bnw wietenskippelik
wettelijk bnw wettelik
wie onb vnw woat (acc: woata)
wie vr vnw woa (acc: woam)
wij pers vnw wíe
wijn znw wíen m
wijze znw wíese v
wil znw wille v
wild bnw wield
willen ww wille (woul - would)
wind znw wiend m
windkracht znw wiendkraat v
wisselaar znw wikselmoan m
wisselen ww wikselje
woestijn znw wustíen v
wol znw wulle/wolle v
wolf znw wulf m
wonder znw wunner o
wonderteken znw wunnerteaken o
wonen ww woona (woon - wean - wienen - weanan)
woord znw waud o
woordenboek znw waudebook o
worden ww wæn (wæð - wier/wuud - wæn)
worm znw woarm
wormsteek znw ooftsjuuken m
zaak znw seke > såk v
zakken ww oafriesa
zalf znw soulge v
zalven ww sølgje
zee znw see v
zeeniveau znw seespeegel m
zeggen ww setse (sæst - sæt - sæð - sæden - sæð)
zeggen tegen ww tau`setse
zeker bnw sikker
zelf onb vnw selwen
zelfstandig bnw selfstandig
zenden ww seende (soande - soand)
zes tw seks
zesde tw sjesti
zetel znw (v.e. instelling) sitte v
zetten ww sette (satte - setteð)
zich refl vnw himoaen/hamoaen m, jeroaen v, sinoaen o, hoanoaen mv, sie > sich
zien ww sjaan (sjuucht - sauch - seegen - sean)
zij pers vnw 1. (ev.) síe (jer); 2. (mv.) hoo (hoan),
zijn bez vnw sin
zijn ww wesa (imp: wies - bin - bist - is - sind - waas - waast - wieren - west)
zichtbaar bnw sjabar -boar
zitten ww sitta (siet - sittan)
zo bw swa > soo, swasear
zoals vz swas > soas
zodat vz swat > sodæt
zoeken ww sækje
zomer znw súumer > sommer m
zon znw sunne v
zonde znw seendi v
zonder vz sunner
zonder dit bw itsinnis
zonne-energie znw sunne-enersjie v
zonsondergang znw sunnenunnergoang m
zoon znw sone (mv: suunen)
zout znw soalt o
zuidelijk bnw súudelik
zuiden znw súude o
zuidkant znw súudsúud v
zullen ww skjâle (skest - skoal>sall - skoul - skoul(en) - skould)
zwaar bnw sweer
zweep znw swippe v