Wp/zqq/Ragama pa yitóru e hiyìqasátolu

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | zqq

Ragama pa yitóru e hiyìqasátolu se ragama qet yitóru e hiyìsásinitolu, ra se suláge e hiyìqasátolu.


about pr pa
also adv nu
be v s|a
biology n biologí|a
chemistry n ke|miqi
dictionary n ditioné|re; yitó|lisuru
English n hiyìsá|sinitolu; adj sásini
in pr e
language n hiyí|tol
life n wetá|ne
linguistics n linquí|siqi
list n ra|gama
main adj mahánu
over pr su
page n sai|tu
physics n fi|siqi; giripá|
put v lag|a
see v ged|a
separate n suqéir|a
short adj qurus
shortcut n qurugapinó|
skill n ta|ra
society n semewetá|ne
sociology n sosiologí|a
study n neté|le
subject n sugé|pe
to pr a
together adv seme
translate v sulág|a
welcome interj hola-itu
which rel p ra
wiki n wi|qi
with pr qet
word n yitó|ru
Zaqáqapa n hiyìqasá|tolu; adj zaqáqapa

(verb: inf=-a, ger=-o, imp/3ps=-e, pass=se+)