Wp/plat

From Incubator Plus 2.0
< Wp
This is the Old Limburgish Wikipedia, for the Modern Limburgish dialects, go here
Dithēr bēndet sūr Āltūr Plāðs Wīkipædīa, fōr sūn Nyūn Plāðs dāxlix sīn kalūn, gōan hēr
Dit is d'n Aad-Lèmbörgse Wikipedia, veure Medèrn Lèmbörgs dialèkter, gaon hiej
Wīkipædīa, sūr frēūr wīsheds bōk

Wīlkomman ān sūn Plāttern Wīkipædīa. Hit bēndet sūn dūl ymb stryāk in sūn Āltūn Limburgeš tō sçrīvan ānūm tər vȳl fēox fōr tō vrōgan. Ēdrāman kan frēoh ūtkōinan bīkomman dūrx tō læsan endū tō bīwerkan. Hit Plātt rūnīgt dig mið dēsūm stryāk ūt tō brēðan. Hit Plātt brykt in dēsūn Wīkipædīa bēndet g'hārmākč (nylāgūs man nymt hit gerēkonstrūērč) det wêl sāgan det dēsūr Plātt nēt fūldêl gōð bēndet, dôk wāl in vȳlūn riglīnūn. Vīsūr brūkan hūpspellingūr endū hit bēndet sūn rig det dū ōwx mið dēsūm spellingūm werkst endū dēsūn spellingūn ānhōsst. Sūn Plāttstrēāk trēn āltān tīdān sēlč nēt vȳlūn mið sūm nyūm tīdām. Sūr grensūr līkan nēt vȳlūn anðūngās.

<createbox> width=100 bgcolor=#ffffff preload=Template:Standard content for new page editintro=Template:Instructions default=Wp/plat/ buttonlabel=māk mīn struāk ān </createbox>

Ōlūn stryāk