Wp/pinyin/Pǔtōnghuà

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | pinyin
Map-Sinophone World.png

Xiàndài Biāozhǔn Hànyǔ, yě chēng Pǔtōnghuà, Guóyǔ huò Huáyǔ, shì yīzhǒng guǎngfàn tōngxíng yú Dà Zhōnghuá, Huárén yǔ Hànzú shèqún de biāozhǔn yǔ, zì 20 shìjì yǐlái zài Huárén dìqū tōngxíng. 1923 nián Zhōnghuá Mínguó Jiàoyù Bù guóyǔ tǒngyī chóubèi huì dì wǔ cì huìyì juédìng jīyú xiàndài Běifāng guānhuà de Báihuàwén yǔfǎ hé Běijīnghuà yǔyīn zhìdìng, 1932 nián jīng Zhōnghuá Mínguó Jiàoyù Bù bānbù “Guóyīn chángyòng zìhuì” hòu, bèi cǎinà wéi Zhōngguó de guānfāng yǔyán, dāngqián zài Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, Zhōnghuá Mínguó, Xīnjiāpō děng guó jūn wéi guānfāng yǔyán zhī yī, yěshì Dōngnán Yà jí qítā hǎiwài Huárén qúntǐ guǎngfàn cǎiyòng de gòngtōng kǒuyǔ huò shūmiànyǔ; qiě zuòwéi Liánhéguó liù zhǒng guānfāng gōngzuò yǔyán zhī yī, chéngwéi guójì rénshì xuéxí hànyǔ de zhǔyào cānzhào. Qí chēnghu yǔ dìngyì yīn dì ér yì, Zhōngguó Dàlù chēng wèi “Pǔtōnghuà”, Táiwān chēng wèi Guóyǔ, Gǎng-Ào dìqū qiánshù liǎng zhě tōngyòng, zài Dōngnányà yǔ Hànyǔ shè qún yǐwài dìqū zé chēng wèi Huáyǔ.

Yīn dìyù de bùtóng, Zhōngguó dàlù de Pǔtōnghuà, Táiwān de “Guóyǔ” yǔ Dōngnányà dìqū de “Huáyǔ” zài yǔyīn yǔ cíhuì shàng cúnzài yīxiē chābié, bùguò zài zhèngshì de shūxiě yǔfǎ shàng réng xiāngduì tǒngyī. Xiàndài Biāozhǔn Hànyǔ zài shìjiè gèdì yě chūxiànle xǔduō de qiāng tiáo biàn tǐ, rú Táiwān Huáyǔ (Tái shì Guóyǔ, shòu Táiyǔ yīn diào yǐngxiǎng) hé Xīn- Huáyǔ (shòu mǐn yuè jí Mǎláiyǔ, Yīngyǔ yǐngxiǎng) děng; ér shēn wèi Hànyǔ qǐyuán dì de Zhōngguó dàlù nèibù gèng chūxiànle gèng duō qiāng tiáo biàn tǐ, yǎnshēng chūle gè zhǒng dài yǒu dìfāng tèsè de “dìfāng Pǔtōnghuà”.