Wp/pinyin/Běijīng shì

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | pinyin
Běijīng zài zhōnghuá rénmín gònghéguó de wèizhì

Běijīng shì, jiǎnchēng “jīng”, jiùchēng “yàn jīng”,“běipíng”, shì zhōnghuá rénmín gònghéguó de shǒudū, zhíxiáshì hé guójiā zhōngxīn chéngshì, shì zhōnghuá rénmín gònghéguó de zhèngzhì, wénhuà hé guójì jiāoliú zhōngxīn, zhōngguó “sì dà gǔdū” Zhī yī, jùyǒu yīdìng de guójì yǐngxiǎng lì . Běijīng shì wèiyú huáběi píngyuán de dōngběi bian yuán, bèi kào yànshān, yǒu yǒngdìng héliú jīng lǎo chéng xīnán, pílín tiānjīn shì, héběi shěng, shì yīzuò yǒusān qiān yúnián lìshǐ, bā bǎi wǔ shí yúnián jiàn dū shǐ de lìshǐ wénhuà míngchéng, lìshǐ shàng Yǒu sì gè cháodài zài cǐ dìng dū, yǐjí shù gè zhèngquán jiàn zhèng yú cǐ, huìcuìle zì yuán míng qīng yǐlái de zhōnghuá wénhuà, yǒngyǒu zhòngduō lìshǐ míngshèng gǔjī hé rénwén jǐngguān.

Lìshǐ[edit]

Běijīng zuòwéi chéngshì de lìshǐ kěyǐ zhuīsù dào 3,000 nián qián. Qínhàn yǐlái, běijīng dìqū yīzhí shì huáxià mínzú běifāng de jūnshì hé shāngyè zhòngzhèn, míngchēng xiānhòu chēng wèi jì chéng, yàn dōu, yàn jīng, dàdū, běipíng, jīngshī, shùn tiānfǔ děng děng.

Gǔdài[edit]

Zǎo zài xīzhōu chū nián, zhōu wǔwáng jí fēng zhào gōng shì yú jīnrì běijīng jí fùjìn dìqū, chēng yàn guó , dūchéng zài jīn běijīng fáng shānqū de liúlí hé zhèn, yízhǐ shàng cún. Yòu fēng yáo zhīhòu rén (yī shuō huángdì hòu rén ) yú jì, zài jīn běijīng shì xīnán. Hòu yàn guó miè jì guó , qiāndū yú jì, tǒngchēng wèi yàn dōu huò yàn jīng.Qín dài shè běijīng wèi jìxiàn, wèi guǎng yáng jùn jùnzhì. Hàn gāozǔ wǔ nián, jīn běijīng dì bèi huà rù yàn guó xiá dì. Yuán fèng yuán nián fù wèi guǎng yáng jùn jìxiàn, shǔ yōu zhōu. Běn shǐ yuán nián yīn yǒu dì qīn fēnfēng yú cǐ, gù gèng wèi guǎng yáng guó shǒufǔ. Dōnghàn guāngwǔ gǎizhì shí, zhì yōu zhōu cìshǐ bù yú jìxiàn. Yǒng yuán bā nián fù wèi guǎng yáng jùn zhù suǒ. Xījìn shí, cháotíng gǎi guǎng yáng jùn wèi yàn guó, ér yōu zhōu qiān zhì fànyáng. Shíliù guó hòu zhào shí, yōu zhōu zhù suǒ qiān huí jìxiàn, yàn guó gǎi shè wèi yàn jùn, lìjīng qián yàn, qián qín, běi yàn, hòu yàn hé běiwèi de tǒngzhì ér bù biàn. Suí kāi huáng sān nián fèichú yàn jùn. Dàn hěn kuài zài dàyè sān nián, suí cháo gǎi yōu zhōu wèi zhuō jùn. Tángwǔdé niánjiān, zhuō jùn fù chēng wèi yōu zhōu. Zhēnguàn yuán nián, yōu zhōu huà guī héběi dào jiānchá qū. Hòu běijīng chéngwéi fànyáng jié dù shǐ de zhùdì. Ānshǐzhīluàn qíjiān, zá hú'ānlù shān zài fànyáng (jīnrì běijīng, bǎodìng fùjìn) chēng dì, jiànguó hào wèi “dà yàn”. Tángcháopíng luàn hòu, fù zhì yōu zhōu, guī lú lóng jié dù shǐ jiézhì [zhù 1]. Wǔdài chūqí, jūnfá liúréngōng gējù cǐdì, chēng yàn wáng, hòu bèi hòutáng xiāomiè. Hòujìn de jiànlì zhě shā tuó rén shíjìngtáng wèile dǎbài hòutáng, tóuxiáng qìdān rén, jiāng yàn yún shíliù zhōu zài hòujìn tiānfú yuán nián (936 nián) sòng gěi qìdān. Zhè 16 zhōu shì: Yōu (jīn běijīng shì), jì (jīn tiānjīn jìxiàn), yíng (jīn héběi hé jiān), mò (jīn héběi rèn qiū), zhuō (jīn héběi zhuōzhōu), tán (jīn běijīng mìyún), shùn (Jīn běijīng shùnyì), xīn (jīn héběi zhuō lù), guī (yuán shǔ běijīng huái lái, jīn wéi guāntīng shuǐkù kù qū), rú (jīn běijīng yánqìng), wǔ (jīn héběi xuānhuà), wèi (jīn héběi wèi xiàn ), Yún (jīn shānxī dàtóng), yīng (jīn shānxī yìng xiàn), huán (jīn shānxī shuò xiàn dōng mǎ yì zhèn), shuò (jīn shānxī shuò xiàn), bìng xiàng qìdān chēng zìjǐ wèi ér huángdì. Shíjìngtáng gēràng bāokuò jīn běijīng zài nèi de yàn yún shíliù zhōu wèi liáo guó huò jīn guó hòulái duì hòuhàn, hòu zhōu, sòngcháo wēixié dǎkāile ménhù. Běisòng chū nián sòng tàizōng zài gāoliáng hé (jīn běijīng shì hǎidiàn qū) yǔ liáo zhàndòu, yìtú shōufù bèi hòujìn gēràng de yàn yún shíliù zhōu wèiguǒ; liáo yú huìtóng yuán nián qǐ zài běijīng dìqū jiànlìle péidū, hào nánjīng yōu dū fǔ , Kāi tài yuán nián gǎi hào xī jīn fǔ. Běisòng mònián lián jīn miè liáo, céng duǎn zhàn shōufù yàn yún shíliù zhōu, bìng shèzhìle yànshān fǔ lù hé yún zhōng fǔ lù, běijīng shǔyú yànshān fǔ lù. Hòu jīn guó yǐ zhāng jué shìjiàn wèi jièkǒu dàjǔ qīn sòng, zàicì qīnlüè jīn běijīng shì. Zhēn yuán yuán nián, jīn guó huángdì hǎi líng wáng wán yán liàng zhèngshì jiàn dū yú běijīng, chēng wéi zhōng dōu, zài jīn běijīng shì xīnán. Cǐhòu dà yuán dìguó, míng qīng de dūchéng jūn jiànlì yú cǐ. Ménggǔ dìguó chéngjísīhán huīxià dàjiàng mù huá lí yú 1215 nián 5 yuè 31 rì gōng xià jīn zhōng dōu, duì chéngshì zhǎnkāile wéiqí yīgè yuè de dà túshā, bìng chèdǐ yí píngle zhè zuò chéngshì, hòu shèzhì yàn jīng dàxīng fǔ. Yuán shìzǔ zhì yuán yuán nián gǎichēng zhōng dōu lù dàxīng fǔ. Zhì yuán jiǔ nián, zhōng dū dàxīng fǔ zhèngshì gǎimíng wéi dàdū lù (tūjué yǔ wèi Khanbalik, yì wèi “hàn chéng”, yīnyì wèi hàn bālǐ, gān ba lìkè). Jù mǎkěbōluó yóujì xùshù: Jīngshī ménggǔ rén dǔxìn zàng chuán fójiào, xiàng wèi fójiào xiáng shòu, dāngshí dàdū cháng yǒu dà xiàng mànbù. Míng cháo chū nián, yǐ jīnlíng yìng tiānfǔ (jīn nánjīng shì) wèi jīngshī, dàdū lù yú hóngwǔ yuán nián bā yuè gǎichēng wèi běipíng fǔ, tóngnián shí yuè yīng jūnshì xūyào huà guī shāndōng xíng shěng. Hóngwǔ èr nián sān yuè, gǎi wèi běipíng chéng xuānbù zhèng shǐ sī zhùdì. Yàn wáng zhūdì jīng jìng nàn zhī biàn duó de huángwèi hòu, yú yǒnglè yuán nián shēng yàn jīng běipíng wèi běijīng, zàn chēng “xíng zài”(tiānzǐ xíng luán zhùbì de suǒzài, jiù chēng “xíng zài”) qiě cháng zhù yú cǐ , Xiànzài de běijīng yě cóngcǐ de míng. Zhūdì xíng zài běijīng hòu, yī gǎiyuán tài, běijīng chéng zhìxù jǐngrán, fánróng ānlè. Yǒnglè shíjiǔ nián zhēngyuè, zhūdì zhèngshì yí dǐng yàn jīng, yǐ zhī wèi jīngshī, chēng wèi “běijīng”. Jīnlíng yìng tiānfǔ zé zuòwéi liú dū, chēng nánjīng. Míng rénzōng de bùfèn shíqí, zé yīn huángdì gèrén de xǐhào yīnsù, běijīng zhī fǎlǜ dìwèi hái céng yīdù yóu shǒudū, jiàng wèi jūnzhǔ zàn xìngzhī xíng zài, fù chēng jīnlíng yìng tiānfǔ wèi nánjīng, míng yīngzōng zhèngtǒng shí cái huīfù yàn jīng jīngshī de Dìwèi. Qīng shùnzhì rù guān hòu jí jìnzhù běijīng, yì chēng běijīng wèi jīngshī shùn tiānfǔ, shǔ zhí lì shěng. Qīng tíng zài běijīng shíxíng qí mín fēnjū zhèngcè, jí bāqí jūzhù nèi chéng, hànrén hé huímín jūzhù wài chéng. Qí rén shìwù yóu jiǔ mén tídū guǎnlǐ, ér hànzú, huízú shìwù zé jiāo gěi shùn tiānfǔ yámén guǎnlǐ.

Jìn xiàndài[edit]

Wǎn qīng shíqí (1860 nián-1912 nián) qīng xiánfēng 1860 nián běijīng tiáoyuē qiāndìng yǐhòu, wàiguó shǐjié hé jīdūjiào chuánjiào shì dédào tèxǔ yǔn jìn běijīng, zài chéngnèi gè chù xīngjiàn jiàotáng, shǐguǎn zé jízhōng zài dōngjiāomínxiàng. Zhōnghuá mínguó chū nián (1912 nián-1928 nián) 1911 Nián xīnhài gémìng hòu, mínguó yuán nián 1 yuè 1 rì, zhōnghuá mínguó dìng dū jīnlíng, chēng nánjīng. Tóngnián 3 yuè yuánshìkǎi běiyáng zhèngfǔ qiāndū běijīng, shēnggé shǒudū. Mínguó yīshǐ, běijīng dì dìfāng tǐzhì réng yī qīng zhì, chēng shùn tiānfǔ. Zhízhì mínguó sān nián, gǎi shùn tiānfǔ wèi jīng zhào dìfāng, zhíxiá yú běiyáng zhèngfǔ. Zhè yī shíqí, běijīng xīnjiànle yǒu guǐ diànchē xìtǒng, hé yī pī xiàndài de wénhuà jiàoyù jīgòu, rú běijīng dàxué, yàn jīng dàxué, qīnghuá dàxué, fǔ rén dàxué, xiéhé yīxué yuàn děng. Mínguó shíqī nián guómín gémìng jūn běifá, gōng běijīng, zhāngzuòlín tuìhuí guānwài. Hòu bèi rìběn guāndōng jūn móu cì yú huáng gū tún, dōngběi yìzhì, běiyáng zhèngfǔ jiéshù yùnzuò. Guó jūn běifá zhì rénmín jiěfàngjūn jìnzhù běipíng (1928 nián-1949 nián) 1928 Nián běifá zhànzhēng hòu, zhōngguó de shǒudū qiān dào jīnlíng, wèi nánjīng. Chèxiāo yuán jīng zhào dìfāng, běijīng suì gǎimíng wèi běipíng tèbié shì. 1930 Nián 6 yuè, běipíng jiànggé wèi héběi shěng shěng xiá shì, tóngnián 12 yuè fù shēng wèi yuàn xiá shì. Zhè yī shíqí, běijīng jǐnguǎn bùjù shǒudū dì dìwèi, dàn zài jiàoyù fāngmiàn réng yǒu guānjiàn de yōushì, bèi guójì rénshì chēng wèi “zhōngguó de bōshìdùn”. 1937 Nián qī·qī shìbiàn hòu, běipíng bèi rìjūn zhànlǐng, jiāng běipíng gǎimíng wèi běijīng. 1945 Nián rìběn xuānbù xiàng tóngméngguó tóuxiáng, zhōngguó kàngrì zhànzhēng jiéshù. Tóngnián 8 yuè 21 rì dì shíyī zhànqū sūnliánzhòng bù jiēshōu běijīng, bìng gēngmíng běipíng. Zhōnghuá rénmín gònghéguó jiànlì hòu (1949 nián ─) 1949 Nián 1 yuè 31 rì, fuzuòyì yǔ zhōngguó gòngchǎndǎng dáchéng hépíng xiéyì, lǜ zhōnghuá mínguó guó jūn 25 wàn rén gǎi tóu zhòng gòng, zhōngguó rénmín jiěfàngjūn hépíng jìnrù běipíng shì, shǐ chēng “běipíng hépíng jiěfàng”. Tóngnián 9 yuè 27 rì zhōngguó rénmín zhèngzhì xiéshāng huìyì dì yī jiè quántǐ huìyì tōngguò “guānyú zhōnghuá rénmín gònghéguó guódū, jìnián, guógē, guóqí de juéyì”, zhōnghuá rénmín gònghéguó de guódū dìng yú běipíng, tóngshí běipíng gēngmíng wèi běijīng. 1949 Nián 10 yuè 1 rì, zhōnghuá rénmín gònghéguó zhōngyāng rénmín zhèngfǔ zài běijīng xuāngào chénglì.

Dìlǐ[edit]

Běijīng shì wèiyú huáběi píngyuán de xīběi bian yuán, bèi kào tàixíngshān yú mài hé yànshān shānmài, miàn duì liáokuò de huáběi píngyuán, dōngnán jù bóhǎi yuē 150 gōnglǐ. Shìyù dōngxi kuān yuē 160 gōnglǐ, nánběi zhǎng yuē 176 gōnglǐ, tǔdì miànjī 16411 píngfāng gōnglǐ, qízhōng píngyuán miànjī 6338 píngfāng gōnglǐ, zhàn 38.6%; Shānqū miànjī 10072 píngfāng gōnglǐ, zhàn 61.4%.

Dìmào[edit]

Běijīng dìshì zǒngtǐ shàng xīběi gāo, dōngnán dī. Quánshì dìmào yóu xīběi shāndì hé dōngnán píngyuán liǎng dà dìmào dānyuán zǔchéng. Běijīng shì píngjūn hǎibá gāodù 43.5 Mǐ, qízhōng píngyuán dì hǎibá gāodù zài 20~60 mǐ, ér shāndì yībān hǎibá 1000~1500 mǐ, quánshì zuì gāofēng wèi wèiyú méntóugōu qū xīběi bù de dōng língshān, hǎibá 2303 mǐ . Běijīng méiyǒu tiānrán húbó, tiānrán hédào zì xixiàng dōng yǒu jù mǎ hé, yǒngdìng hé, běi yùnhé, cháo báihé, jì yùnhé wǔdà shuǐxì, jūn shǔ hǎihé liúyù .

Qìhòu[edit]

Běijīng shì dì chù nuǎn wēndài bàn shīrùn dìqū, qìhòu shǔyú nuǎn wēndài bàn shīrùn dàlù xìng jìfēngqìhòu,nián jiàngshuǐ liàng 571.8 Háomǐ. Běijīng sìjì fēnmíng, chūnjì duō fēng hé shā chén, xiàjì yánrè duōyǔ, qiūjì qínglǎng gānzào, dōngjì hánlěng qiě dàfēng měngliè. Qízhōng chūnjì hé qiūjì hěn duǎn, fēnbié wèi liǎng gè yuè hé yīgè bànyuè zuǒyòu; ér xiàjì hé dōngjì zé hěn zhǎng, fēnbié wèi sān gè yuè jí wǔ gè duō yuè. Běijīng jìfēng xìng tèzhēng míngxiǎn, quán nián 60%de jiàngshuǐ jízhōng zài xiàjì de 7,8 yuèfèn, ér qítā jìjié kōngqì jiàowéi gānzào. Nián píngjūn qìwēn yuē wèi 12.3 °C. Zuì lěng yuè (1 yuè) píngjūn qìwēn wèi −3.7 °C, zuì rè yuè (7 yuè) píngjūn qìwēn wèi 26.2 °C. Jíduān zuìdī qìwēn wèi −27.4 °C(chūxiàn zài 1966 nián 2 yuè 23 rì), jíduān zuìgāo qìwēn 41.9 °C(chūxiàn zài 1999 nián 7 yuè 24 rì).

Huánjìng[edit]

Běijīng wèixīng zhàopiàn, pāishè yú 2010 nián 8 yuè.

Běijīng de kōngqì wūrǎn yīzhí wéirén gòubìng, kōngqì de zhǔyào wūrǎnyuán wèi gōngyè fèiqì jí qìchē wěiqì páifàng, tiānkōng cháng yǒu yān'ǎi jí fúchén, měinián chūnjì chūqí shènzhì huì yǒu “shāchénbào” xiànxiàng. Gēnjù liánhéguó huánjìng guīhuà shǔ tǒngjì, zhōngguó zhèngfǔ jìnnián lái huāfèi chāoguò 1700 yì měiyuán zhìlǐ běijīng de huánjìng wūrǎn, tóngshí yě shíxíngle yī xìliè tíshēng běijīng shì kōngqì zhí liàng de cuòshī. Zhèxiē cuòshī bāokuò jiāng shǒugāng zǒng gōngsī fēn pī qiānyí zhì héběi shěng, bìng guānbì hěnduō duì huánjìng zàochéng gāo wūrǎn de qǐyè ; shǐyòng tiānránqì, diànlì děng qīngjiénéngyuán de jié néng huánbǎo gōngjiāo chē ; duì zhèngfǔ hé sīrén qìchē cǎiqǔ Xiànzhì xíngshǐ de cuòshī; dàfú jiàngdī gōngjiāo chē, dìtiě piào jià yǐ gǔlì běijīng shìmín jǐn kěnéng lìyòng gōnggòng jiāotōng gōngjù chūxíng; zài běijīng àoyùn qíjiān, lìyòng kě zàishēng néngyuán lái duì yuē 20%de àoyùn chǎngdì jìnxíng diànlì gōngyìng; jìnzhǐ wěiqì páifàng wūrǎn Liàng dà de de “huáng biāo chē” jìnrù shì qū; zài běijīng zhōubiān de nèiménggǔ, shānxī děng dì dàlì zhíshù yǐ tígāo lǜhuà lǜ děng. Àoyùnhuì zhīhòu, běijīng de kōngqì zhí liàng bìng wèi yīncǐ ér hǎozhuǎn,2011 nián 2 yuè 21 rì, měiguó zhù huá dàshǐ guǎn lù dé de běijīng kōngqì wūrǎn zhǐshù yǐ chāoguòle zhèngcháng de kě cèliáng fànwéi,běijīng shì qìxiàng bùmén yì zài 2 Yuè 24 rì tōngbào chēng, jiézhǐ dāngrì běijīng kōngqì zhí liàng yǐ liánxù sān tiān dádào zhòngdù wūrǎn. Yàzhōu kāifā yínháng hé qīnghuá dàxué fābù “zhōnghuá rénmín gònghéguó guójiā huánjìng fēnxī” bàogào chéng běijīng shì wèi shìjiè shí dà kōngqì wūrǎn chéngshì zhī yī. Fēi xù zé shì běijīng měinián 4,5 yuè jiān lìng yī tèyǒu xiànxiàng, qí láiyuán yǐ yáng xù wéi zhǔ, yěyǒu liǔxù. Yóuyú běijīng chéngshì dàolù lǜhuà céng yǐ máo báiyáng zuòwéi zhǔyào shùzhǒng, ér qí bái xù jí yì suí fēng piāoyáng, yīncǐ xíngchéngle běijīng chūntiān màntiān fēi yáng xù de jǐngguān, yě zàochéngle yīdìng chéngdù de huánjìng wūrǎn. Suízhe jìnnián lái běijīng shì tōngguò shùgàn zhùshè yìzhǐ jì, jiàjiē yǐjí yòng qítā shùzhǒng zhújiàn qǔdài máo báiyáng děng fāngfǎ zhìlǐ yángliǔ fēi xù, fēi xù xiànxiàng yǐ zhújiàn dédào kòngzhì .

Kōngqì wūrǎn zhēngyì[edit]

Wù mái lóngzhào xià de běijīng CBD

2011 Nián 11 yuè-12 yuè, běijīng shì zāoyùle chíxù jìn yīgè yuè de yān mái tiānqì, měiguó zhù huá dàshǐ guǎn cèliáng de kōngqì wūrǎn zhǐshù liánxù “bào biǎo”, rán'ér běijīng shì huánbǎo jú fābù de kōngqì wūrǎn jíbié Què wèi “qīng dù wūrǎn”, yǐnfā gōngzhòng yílǜ. Hòu yǒu méitǐ bàoliào, dāngjīn shìjiè shàng fādá guójiā pǔbiàn kāishǐ cǎiyòng de kōngqì wūrǎn cèliáng biāozhǔn wèi PM2.5(Zhíjìng 2.5 Wéimǐ de kōngqì kēlì, nǎi yǐngxiǎng dàqì tòumíngdù de shǒuyào wūrǎn wù, tóngshí yóuyú qí lì jìng jiào xiǎo róngyì jìnrù réntǐ) . Dàn yóuyú zhōngguó dāngshí cǎiyòng de guójiā biāozhǔn wèi PM10, yīncǐ wúfǎ zuò dào quánmiàn fángfàn hé cèliáng kōngqì wūrǎn. Běijīng shì huánbǎo jú biǎoshì jùjué cǎinà hé gōngbù PM2.5 De shùzhí. Rán'ér běijīng shì huánbǎo jú zài 2011 nián 12 yuèchū shēngchēng běijīng dāngnián kōngqì zhí liàng nǎi shǐshàng zuì jiā, yǐnfā xuānrándàbō. Yǒu méitǐ jiāng cǐ xīnwén yǔ běijīng kōngqì wūrǎn de zhàopiàn xiāngduì bǐ yǐ shì cháofèng. [26] Suí zhuó běijīng shì kōngqì zhí liàng de jíjù èhuà, yúlùn hūyù guānfāng jǐnkuài jiāng PM2.5 Zuòwéi guónèi cèliáng biāozhǔn , pò yú yúlùn de yālì, zhōngguó huánbǎo bù xuānbù jiàng zài 2012 nián zài jīng jīn dìqū kāishǐ shìdiǎn PM2.5 Jiāncè , Bìng yú 2016 nián kāishǐ quánguó fànwéi de tuīguǎng.2012 Nián 2 yuè 2 rì, běijīng shì shǒucì gōngbù PM2.5 Rì jūn nóngdù. 2013 Nián 1 yuè 13 rì, běijīng kōngqì wūrǎn chéngdù chuàng lìshǐ jìlù. Běijīng de kōngqì zhí liàng jìxù èhuà. Guānfāng jīgòu jiànyì liǎng qiān wàn běijīng shìmín jǐnliàng bùyào chūxíng. Yóuqí shì értóng jí bìng huànzhě zé gèng yīnggāi jǐnliàng suōduǎn wàichū shíjiān. Sān tiān lái, běijīng yǐjí zhōngguó qítā gè dà běibù chéngshì chíxù shòu wù mái tiānqì yǐngxiǎng, yǐjīng yánzhòng chāoguò píngshí de kōngqì wūrǎn jíbié. Xīnhuá shè yú dàngtiān fābù xìnxī chēng, běijīng 1 yuè 12 rì de PM2.5 Zhǐshù bīnlín “bào biǎo”, kōngqì zhí liàng chíxù liù jí yánzhòng wūrǎn. Tóngshí, měiguó zhù huá dàshǐ guǎn cèliáng de kōngqì wūrǎn zhǐshù yě yú dàngtiān chéngxiàn chū chuàng jìlù de 600 diǎn, shènzhì yú dāngdì shíjiān xiàwǔ yīdù dádào 699 diǎn. Zài cǐ zhīqián, měiguó zhù huá dàshǐ guǎn cèliáng běijīng kōngqì wūrǎn zhǐ shǔ de zuìgāo zhí yīzhí tíngliú zài 500 diǎn zuǒyòu, gāi zhǐshù wèi 50 diǎn shí dàibiǎo kōngqì zhí liàng liánghǎo, chāoguò 300 diǎn jiù yǐjīng jìnrù jǐngjiè jíbié.

Xíngzhèng qūhuà[edit]

Míng qīng shí shèzhì shùn tiānfǔ guǎnxiá shǒudū dìqū, dìwèi yǔ jīnrì de běijīng shì lèisì, dàn guǎnxiá miànjī bùtóng. Mínguó chū nián běiyáng zhèngfǔ réng dìng dū běijīng,1913 nián gǎi shùn tiānfǔ wèi jīng zhào dìfāng, fànwéi guīgé yǔ shùn tiānfǔ dàzhì xiāngtóng, zhí lì yú zhōngyāng. 1928 Nián 6 yuè, běifá jūn gōng rù běijīng, nǎi fèichú jīng zhào dìfāng jiànzhì, gǎi běijīng wèi běipíng, chū shè běipíng tèbié shì, zhí lì nánjīng guómín zhèngfǔ, hòu gǎichēng běipíng shì, lìshǔ yú xíngzhèng yuàn. Rì jù shíqí chénglì běijīng shì zhèngfǔ, rìběn zhànbài tóuxiáng hòu huīfù yuán běipíng shì jiànzhì. Běipíng shì suǒ xiá fànwéi jiào zhīqián shùn tiānfǔ, jīng zhào dìfāng jí jīnrì běijīng shì wèi xiǎo, dàzhì bāokuò jīnxi chéngqū, dōng chéngqū quán jìng, zhāoyáng qū dà bù, hǎidiàn qū nán bàn bù, shíjǐngshān qū běibù hé fēngtái qū nán bàn bù . 1949 Nián zhōnghuá rénmín gònghéguó chénglì bìng dìng dū běijīng hòu, běijīng shì xiá fànwéi jǐjīng kuòdà. 1952 Nián, héběi shěng wǎn píng xiàn huà guī běijīng shì. 1956 Nián, chāngpíng xiàn huà guī běijīng shì. 1958 Nián 3 yuè 7 rì, jiāng tōng xiàn, shùnyì, dàxīng, liáng xiāng, fángshān wǔ gè xiàn qū huà guī běijīng shì. Tóngnián 10 yuè 20 rì, huáiróu, mìyún, pínggǔ, yánqìng sì gè xiàn yòu bèi huà guī běijīng shì. Zhìcǐ xíngchéngle jīnrì běijīng shì de xiá jiè. Zài xiànjīn běijīng shì shì xiáqū zhōng, dōngchéng, xichéng liǎng qū wèiyú chéngshì de zhōngxīn qūyù, guǎnxiá fànwéi yě yǐ jīn èr huán lù yǐnèi, qīng dài jiù chéng fànwéi wéi zhǔ, shì chuántǒng yìyì shàng de shì qū. Ér suí zhuó běijīng chéngshì huà jìnchéng de jiākuài, rénkǒu de zēngduō hé chéngshì fànwéi de kuòzhāng, zhāoyáng qū, hǎidiàn qū, fēngtái qū hé shíjǐngshān qū sì gè jìnjiāo qū de dà bùfèn dìqū yě zhúbù bèi rèntóng wèi shì qū, yúshì hé yuánxiān de Liǎng gè chéngqū yīqǐ, xíngchéngle chéng liù qū de gàiniàn. Bìngqiě duōshù jiāo xiàn yě yǐ xiānhòu gǎi wèi shì xiáqū . Guīhuà zhōng běijīng shì chéngqū fànwéi shì wǔ huán yǐnèi, miànjī yuē wèi 667 píngfāng gōnglǐ. Jiézhì 2009 nián, běijīng xiá 16 qū,2 xiàn, xiāng jí xíngzhèng qūhuà bāokuò 135 jiēdào,142 jiànzhì zhèn hé 40 jiànzhì xiāng (qízhōng bāokuò 5 gè mínzú xiāng)[32]. 2010 Nián 7 yuè 1 rì zhōngguó guówùyuàn pīzhǔn chèxiāo yuán dōng chéngqū, xi chéngqū, chóngwén qū, xuānwǔ qū sì gè qū, yóu yuán dōng chéngqū hé chóngwén qū hébìng chénglì xīn de dōng chéngqū, xi chéngqū hé xuānwǔ qū hébìng chénglì xīn de xī Chéngqū. Zhèyàng běijīng shì de shì qū xíngzhèng jiégòu jiù yóu yǐqián de “chéng bā qū” biàn wèi “chéng liù qū”.

Shì xiáqū: Dōng chéngqū, xi chéngqū, zhāoyáng qū, fēngtái qū, shíjǐngshānqū, hǎidiàn qū, méntóugōu qū, fáng shān qū, tōngzhōu qū, shùnyì qū, chāngpíng qū, dàxīng qū, huáiróu qū, pínggǔ qū.
Xiàn: Mìyún xiàn, yánqìng xiàn.

Xiànjīn xiáyì de běijīng kě jǐn zhǐ běijīng shì qū, tōngcháng jí chéng liù qū de fànwéi, ér guǎngyì de běijīng zé dài zhǐ bāokuò jiāoqū xiàn zài nèi lìshǔ běijīng shì zhèngfǔ guǎnxiá běijīng zhíxiáshì.