Wp/pinyin/ASCII

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | pinyin
Jump to navigation Jump to search
ASCII dàimǎ biǎo

ASCII (American Standard Code for Information Interchange, Měiguó Xìnxī Jiāohuàn Biāozhuǐ Dàimǎ) shì Měiguó kāifā de yìkuǎn 7-bǐtè biānmǎ xìtǒng. ASCII yǔnxǔ shǐyòng BS (tuìgé) huò CR (huíchē) jìnxíng diédǎ, kěyǐ fùgài yìxiē ANSI zìfú. ASCII bèi fāzhǎn chéngwéi ISO 646 biānmǎ.