Wp/ovl/Wieqepeedja:Ulpe

  From Incubator Plus 2.0
  < Wp‎ | ovl

  Insjchryvn[edit]

  Alleman kan artieqls up onze wieqepeedja zedn of verañdern, moa tog es 't maqqelik van ou în te sjchryvn. Oaj' ou însjchryft, wata niet nie en kost, kûnj' uun werk beedr were vînn en kûnn d'andere mensn mee ou klabn. Uek kunje bladzys volgn, zdaje vrwîddigd wurt oater iet oan verañdrt.

  Ge kûnd ou însjchryvn mee de knobbe "log in/register".

  Artieqls verañdern[edit]

  Oaj' iet weet wata nied în 't artieql en stoat of iet wilt verañdern, kûnj' ûp de knobbe "edit this page" te duuhn. Gebruikt veurdaje 't ûpsloat wel efkes de "preview" zdaje zied oeda 't teruit ziet.

  't Es uek meuhelik van verañderîhn van andere meñsn om te keern, oaje de gesjchiedenîsse gebruikt. Peugt dad azu mîn meuhelik te doen, tenwoarda 't vriê duidlik ziêvr of vandaliesm' es.

  Nieu artieql moaqn[edit]

  T' zyn vier maniern veur een nieu blad te moaqn. 't Es wel vriê belañgrik daj' îmr "Wp/ovls/" veur de noam van 't blad zet!

  1. Ge tiept de noam van uun artieql în 't zoekkotsje. Oas 't nonnie en bestoat, komt ter (în't Neehrlans): "Er bestaat geen pagina met onderwerp Wp/ovls/... . U kunt deze aanmaken". Mee ûp 't lînkske te douhn komd et blad veur een artieql te sjchryvn.
  2. Ge klîkt ûp een rued lînkske.
  3. Ge tiept et adres van de bladzy daje zoe wîln lezen în în 't adreskotsje van une wepleezr. Oas de bladzy nie en bestoat, zieje weer: "Er bestaat geen pagina met onderwerp Wp/ovls/... . U kunt deze aanmaken".
  4. Ûp't veurblad stoat ter een kotsje woardaje de tiedl van 't artieql daje zoe wîln moaqn în kûnt sjchryvn. Oas 't es da 't artieql al bestoat, krygje nen "error".

  Toalgebruik[edit]

  Alleman mag kiezn in welk djalekt daty sjchryft, moa t' zyn een poar reegls daje moet volgn.

  • Veur 't euvrzîchtelik t' aahn, es ter een spellîhe în produukse daje moet gebruikn.
  • Zet {{ovls-plat|1|2|3}} boovn uun artieql, veur te zehn in welk djalekt 't artieql es gesjchreevn. Ûp "1" moeje de noam van't djalekt învûln. Oas't artieql best noar een oar djalekt vertoalt wurt, vulje de noam van da djalekt în ûp "2", añdrs loade 't lehe (uek giên spoases of "2"). Pleqqe "3" es veur te zehn daje 't djalekt woardaje't în gesjchreevn et nie guel perfekt en klapt. Lehe loadn oas't uun moerstoal' es.
  • Een artieql zoe best în moar iên djalekt gesjchreevn zyn, moar ge meugd altyd een vertoalîhe van een artieql în 'n oar djalekt moaqn. Ge kûnd et artieql tons ûpsloan of Wp/ovls/artieql/djalekt. Oaje iet wîlt bysjchryvn moar nied etzelfste djalekt en klapt, kunje 't în een koadrke zedn mee de code <blockquote>tekst veur în't koadrken</blockquote>. Oas de djalekten goed ûp malkoar treqn, moe ter voak nie te vele 'n verañdrd wurn.

  Dieskuse[edit]

  't Dieskuseblad es vriê gemaqqelik veur euvr een artieql te dieskuteern of vroahn te steln. Oaje nie en weet ofdaj' iet meugt verañdern of wîlt vroahn oedaje't best zoe doen es de dieskusebladzy idjoal. 't Es uek een dieskuseblad by de gebruiqrsbloarn, daje kûnt gebruiqn veur iemand vroahn te steln.