Wp/iel/Vatjan kieli: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

19 March 2021

  • curprev 10:5210:52, 19 March 2021Қуза talk contribs 195 bytes +195 Created page with "Vatja pienin itäisosäätsinsuomalainen kieli, sitä enemmän kuin 60 ihmistä ei tieđä, sekä niistä pelkästään kahđeksan sitä emäkielenä puhuvat. Vatjan lähein v..."