Wp/iel/Inkeroisen kieli: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

19 March 2021

  • curprev 10:5010:50, 19 March 2021Қуза talk contribs 269 bytes +269 Created page with "Inkeroisen kieli pieni kieli. Inkeroinen jomin lähellä suomen kieltä on, mutta sen lähein verikieli karjala. Inkeroisen puhujalasko on ylen pieni siksi kun menneisyyđess..."