Wp/frn/Dûts

From Incubator Plus 2.0
< Wp‎ | frn
Firwarrah nêt mit gês.
Sêoh ôuh Dûts in ga mêdia.

Dûts (othar Francs ant Plats, bettar is eigalic Thûts) is gimâct sprâca, wet es hôuptbronna it Âltôstnêtharfrancsdûts gibruct.

Wî clincat it? Ant wî scrîfat man it?[edit]

It gift ôuh ein hôuptstrôuca ôfir thês ongarwirp, nâmalîc hîr ant hîr.

Clanca ant scrîfwêg ôfirstimman sih rêthalîc gôd. It gift mêdar twêclancar es [oːu̯] (ôu), [eːo̯] (êo) ant [uːa̯] (ûa). It gift ein lanc gislôtan clincar ân ga fôrecanta, [i] (î), ant beithar lanc ant cort ân ga aftarcanta, [u] ant [uː] (u ant û) Ôuh gift it ein middabôfaclanc, [ɪ] (i). In gar middarêgiônar gift it tha [e] (e), [eː] (ê), [ə] (a ~ e), [o] (o) ant tha [oː] (ô). Wîdar gift it ôpanar clancar es [æː] (ae), [ɐ] (a ~ e), [ɑ] (a) ant [a] (â).

It gift sêcar ôuh mitclancar. Thêsar sênt hîr ongar in ein tâfala gisit.

Plâtsa fan ûtcallan → Liplîc Tongafôrecanta Tongamiddacanta Stembandlîc
Mit beithar lippar Mit ga ongarlip ant tandar Mit ga tonga thar tandar râcan Mit ga tonga in ga tandcassa drucan Mit ga tonga tha tandcassa râcan Gêgan git hel gihêmalta Gêgan git sâh gihêmalta Mit ga hûga
Wêg fan ûtcallan ↓
Mit ga nâsa m - n ɲ ŋ - -
Thurh tû wêg to ôpanan p b - t d - k g - ʔ
Thurh lof to blâsan - f v θ ð s z ʃ ʒ ç x ʁ h
Thurh lofânfôra to fircleinan - - - j w
Thurh to trillan - - r - - - -
Thurh lof ân to fôran lancshêr ga tonga - - l - - - -

[v] is biclanca fan [f], [z] fan [s], [ʒ] fan [ʃ], [ç] ant [x] fan [h], [ɲ] ant [ŋ] fan [n], [ð] fan [θ] ant [ʁ] fan [r]. Somtîda is ôuh [j] ein biclanca fan [g]. [ʔ] commat fôre es twê wordar sih râcan, wi tha âfant othar falla ongar nâma ût.

/h/ wêrat ûtgicallt es [h] othar [ç] ant [x]. /sc/ es [sk] othar [ʃ].

Grammâr[edit]

It gift ôuh ein hôuptstrôuca ôfir thês ongarwirp, nâmalîc hîr.

Tha grammâr is nêt sô simpal es thî fan bîfôrebeild it Ingals othar it Nêthardûts, thoh is it meccalîcar es git Latîn.

Fallar[edit]

Sêoh ôuh Firplâtsingafalla in git Dûts
It gift ôuh ein hôuptstrôuca ôfir thês ongarwirp, nâmalîc hîr.

It Dûts cinnat fêr hôuptfallar; ongarwirpfalla, fôrewirpfalla, giftfalla ant bisitfalla. Wîdar gift it ôuh nah twê bîfallar, nâmalîc; firplâtsingafalla ant rôpingafalla. Nâmawordar, leidwordar ant ga sinna wô it instit firangaran nâ thêsar fallar. Tâfala ongar gift tha firfôginga fan eigarnâmawordar ân, nâmalîc gast (fôre mînswordar), sprâca (fôre frôuawordar) ant cind (fôre sîdalôswordar).

Falla Mînsword Frôuaword Sîdalôsword
Ein Twê Ein Twê Ein Twê
Êirsta gast gastar sprâca sprâcar cind cindar
Twêda gastas gastar sprâca(n) sprâcar cindas cindar
Drêda gastan gastar sprâcan sprâcar cindan cindar
Fêrda gasta(n) gastar sprâca(n) sprâcar cinda(n) cindar
Fîfda gast! gastar! sprâc! sprâcar! cind! cindar!
Sicsda gastas gastar sprâcas sprâcar cindas cindar

Ein fircleininga can gimâct wêran thurh (-a) ca(-) aftar stamma to sittan mit dâ aftar môgalîc aftarsitsal.

gast -> gasta ca
sprâcan -> sprâca can
cindar -> cinda car

Wircwordar[edit]

It gift ôuh ein hôuptstrôuca ôfir thês ongarwirp, nâmalîc hîr.

It gift mêdar grûpar fan wircwordfirfôgingar. Grûpa ein stit ongar:

Nomma Gast Nûtîda Thentîda NaTC-tîda NêTC-tîda Bîtîda
Ein ih wirca wircada wirce wircede wirca
thû wircast wircadast wircest wircedest wirca
î, hê, it, sê wircat wircada wircet wircede wirca
Twê wêt wircat wircada wircet wircede wirca
û wircat wircada wircet wircede wirca
thê wircat wircada wircet wircede wirca
Mêdar wêr wircan wircadan wircen wirceden wirca
gêr wircat wircada wircet wircede wirca
thî wircant wircadant wircent wircedent wirca
Gans Rôpwîs Deiltîda Ongarwirp
Ein Twê Mêdar Then
(to) wircan wircah! wircat! wircan! wircanda giwirct wircan

Ant nû folgat grûpa twê:

Nomma Gast Nûtîda Thentîda NaTC-tîda NêTC-tîda Bîtîda
Ein ih brûca brûcada brûce brûcede bruca
thû brûcast brûcadast brûcest brûcedest bruca
î, hê, it, sê brûcat brûcada brûcet brûcede bruca
Twê wêt brûcat brûcada brûcet brûcede bruca
û brûcat brûcada brûcet brûcede bruca
thê brûcat brûcada brûcet brûcede bruca
Mêdar wêr brûcan brûcadan brûcen brûceden bruca
gêr brûcat brûcada brûcet brûcede bruca
thî brûcant brûcadant brûcent brûcedent bruca
Gans Rôpwîs Deiltîda Ongarwirp
Ein Twê Mêdar Then
(to) brûcan brûcah! brûcat! brûcan! brûcanda gibruct brucan, brûcan

It gift ôuh starcar wircwordar (sêoh hîr) ant unrêgalmâtihar wircwordar. Fôre ga lets grûpa hâban wêr thî ein bî ein, nâmalîc; sên, hâban, gêfan, gân, dôn, sittan ant cinnan.