Talk:Wp/plat/Dytsland

From Incubator Plus 2.0
Jump to navigation Jump to search

Dūtsland līkt nēt Plātter tō bēndean, kan ēmās ditūn ūpsēkan?

Mið frēondlīxūm grȳatum,

--Oos Wes (Bès) 12:19, 5 April 2008 (UTC)
Hâ Ōst West Hēmvūs Best, ich hāt det ūpgesēkan endū ich hāt ēnūn sçōnūn kārtūn gefondan. Hit blīkt Dytsland tō bēndean. Ich sol sūn kārtūn wāl ēf ūplōdan. Umbel 08:35, 6 April 2008 (UTC)
Sçōanūr kārtūr in sān dādān. Wō hāst dū dēm gefondan es ich vrōgan māg? --Oos Wes Ilava Thoes Bès 14:12, 6 April 2008 (UTC)
In sān Atlāsān in Āltūn Plāttern, pāgīnā 43 Umbel 15:11, 7 April 2008 (UTC)
Sçōan! --Oos Wes Ilava Thoes Bès 17:04, 7 April 2008 (UTC)