Talk:Wp/plat

From Incubator Plus 2.0
Jump to navigation Jump to search

Nōtītīā ōver sūn Plāttern brykt hēr:

Sūs Plātter brykt hēr bēndet nī gōð. Ich sol frēondlīx vrōgan willan ymb sān līstān "aai.htm" gōð tō bīlūran.

Mið frēondlīxūn grȳatūm,

--Oos Wes (Bès) 11:32, 5 April 2008 (UTC)
Hâ Ōst West Hēmvūs Best, ich hāt dīnān līstān gōð bīlūrč nū. Gōr mīnūs kwatsç. Ich hāt sūn sçrēvan tō Dytsland ūpgelōsč. Mið frēondlīxūn grȳatūm, Umbel 08:43, 6 April 2008 (UTC)

Bēndet "ānhōsan" nēt ōngōðmōtix? Bēndean:

ich hōs ān
hōs ān
sūn/dē hōst ān
vērōx hōsan ān
gēr hōst ān
hōsan ān

Gēre sāgan. Mið frēondlīxūm grȳatūm, Umbel 09:16, 6 April 2008 (UTC)

Kan. --Oos Wes Ilava Thoes Bès 13:04, 6 April 2008 (UTC)
Ich soll hit ūpsēkan. Umbel 15:13, 7 April 2008 (UTC)

Hūrbanōvā[edit]

Ich will ān ūch ōlā versēkan nō Hūrbanōvā tō gōan. :D --Oos Wes Ilava Thoes Bès 13:06, 6 April 2008 (UTC)

Sōan (!!) Umbel 15:13, 7 April 2008 (UTC)
Indōrberme, dū hāt īrst byrger tō bīkomman :D --Oos Wes Ilava Thoes Bès 17:04, 7 April 2008 (UTC)

dīalextān[edit]

Mmm... Fōwtā? Ich dinka ān dāxlix sīn kal. --Oos Wes Ilava Thoes Bès 15:00, 6 April 2008 (UTC)

Ich soll hit ānpasan. Umbel 15:13, 7 April 2008 (UTC)
Danka. --Oos Wes Ilava Thoes Bès 17:05, 7 April 2008 (UTC)

ich[edit]

Ēn fōwtā? ix? Umbel 15:13, 7 April 2008 (UTC)

Mmm... Dī mot ich ūpsēkan... Bī mīn wītan sçrīvan vērox ich in plōats ixūs. --Oos Wes Ilava Thoes Bès 17:07, 7 April 2008 (UTC)

þ oþþa ð?[edit]

Hix sēo nū up ōlun strȳak gēt anþuras (!!) Tīþar før ānklōaringa. Hēr kymp dän sūr frōagur: Ēsto brukanþa þōrn (Þ, þ) oþþa äþs (Ð, ð)? Hix han mixself nūats gihwryts gisēo, sōe... Mīnūr ōwnūr førkȳer ēst þōrna. --OuWTB 13:02, 8 September 2008 (UTC)