Basa Jawa Doudoan

From Incubator Plus 2.0

Sugeng rawuh ndhik Wikipèdhiyah nggahé Basa Ndhudha. Wikipedhiyah iki digé gahé ngelestarèkna Basa Ndhudha sing apé punah, polahé igak tau didhokumèntasèkna.

Basa Ndhudha iku salah sijiné pethalan teka basa Jawa pakem logat Surabayan, sing isok diarani "basa krèyol". Basa iki digé utamané ndhik dèsa Ndhudha, kecamatan Pañceng, kabupatèn Nggersik, Jawa Timur, Indhonésah.

Jaman ndhisik, basa Ndhudha ditulis nggé huruf pégo, yaiku huruf sing dijukut teka huruf-huruf Arab Hijaiyah, tapi disesuwèkna mbarèk pengucapan basa Ndhudha.,