الغه الاهوازیه

From Incubator Plus 2.0

هی لغه   تتکلم فی ایران و عدد متکلمین فیها اکثر من 3 ملایین و یقول ها عرب((عربی الاحوازی))و تگول لها الفرس((عرب خوزستانی))و لاکن هی متمیزه ابجهة وجود کلمات و جمل متمایزه الذی لاعربیه و لا فارسیه