Wt/itl/eoga

< Wt‎ | itl
Nadnor
  • Encidlisca: eye, sight (?)
Pakvmor
Peigv
eadnv hleashtv
stathvm enstathvm stathvm enstathvm
nadnceiro eoga eogang eogvr eogvnga
chraédn eogo eogona eogor eogonga
haugo eogo eogoni eogom eogonom