Wp/zqq/Ragama pa yitóru e hiyìqasátolu

  From Incubator Plus 2.0
  < Wp‎ | zqq

  Ragama pa yitóru e hiyìqasátolu se ragama qet yitóru e hiyìsásinitolu, ra se suláge e hiyìqasátolu.


  about pr pa
  also adv nu
  be v s|a
  biology n biologí|a
  chemistry n ke|miqi
  dictionary n ditioné|re; yitó|lisuru
  English n hiyìsá|sinitolu; adj sásini
  in pr e
  language n hiyí|tol
  life n wetá|ne
  linguistics n linquí|siqi
  list n ra|gama
  main adj mahánu
  over pr su
  page n sai|tu
  physics n fi|siqi; giripá|
  put v lag|a
  see v ged|a
  separate n suqéir|a
  short adj qurus
  shortcut n qurugapinó|
  skill n ta|ra
  society n semewetá|ne
  sociology n sosiologí|a
  study n neté|le
  subject n sugé|pe
  to pr a
  together adv seme
  translate v sulág|a
  welcome interj hola-itu
  which rel p ra
  wiki n wi|qi
  with pr qet
  word n yitó|ru
  Zaqáqapa n hiyìqasá|tolu; adj zaqáqapa

  (verb: inf=-a, ger=-o, imp/3ps=-e, pass=se+)