Wp/pinyin/Dàbēizhòu

< Wp‎ | pinyin

*Běnwén jiǎngshù de shì hànchuánfójiào jīngwén zhōng de zhòuyǔ,zàngchuánfójiào jīngwén de zhòuyǔ bù zài cǐ wén.

Dàbēizhòu,tōngcháng shì zhǐ hànchuánfójiào de jīngwén——Qiān Shǒu Qiān Yǎn Guānshìyīn Púsà Guǎngdà Yuánmǎn Wú Ài Dàbēi Xīn Tuóluóní Jīng zhōng de yī duàn zhòuyǔ.Gòng bāshísì jù.

Zhòuyǔ nèiróng rúxià:

Námó Hēlādáná duǒluóyè yé.
Námó ēlìyépólújiédìshuòbōlāyé.
Pútísàduǒpóyé móhē sàduǒpóyé.Móhē jiālúníjiāyé.
Ǎn.
Sàpó lāfáyèshù dánuǒ.Dáxiě námóxī-jílìduǒyīméng ēlìyépólújídìshìfólā.Léngtuópó námó nuǒlājǐnchí xīlìmó hēpóduōshāmiē.
Sàpó’ātuō dòu shūpéng ē shì yùn.
Sàpó sàduōnàmó pósàduōnà mópóqié.Mófátèdòu.
Dázhítuō Ǎn. Āpólúxī lújiādì jiāluōdì.
Yíxīlì. Móhē pútísàduǒ.Sàpó.Sàpó.
Mólā mólā móxī móxī lìtuóyùn.
Jùlú jùlú jiéméng.
Dùlú dùlú.Fáshéyédì. Móhē fáshéyédì.
Tuólā tuólā dìlìníshìfólāyé.
Zhēlā zhēlā. Mómó fámólā. Mùdìlì.
Yīxīyíxī.Shìnuǒ Shìnuǒ.
Ālā shēn fú luō shèlì.Fá shuō fá shēn.Fúluōshěyé.Hūlú hūlú mólā.Hūlú hūlú xīlì.
Suōlā Suōlā. Xīlì xīlì. Sūlú sūlú.
Pútíyè pútíyè.Pútuóyè pútuóyè.Mídìlìyè.
Nuǒlājǐnchí.
Dìlìsènínuǒ.
Póyè mónà suōpóhē.
Xītuóyè suōpóhē.
Móhē xītuóyè suōpóhē.
Xītuó yùyìshìpólāyè suōpóhē.
Nuǒlājǐnchí suōpóhē.
Móluō nàluō suōpóhē. Xīluōsēng’āmùqūyé suōpóhē.
Suōpómó hē’āxītuóyè suōpóhē.
Zhějiélā’āxītuó yè suōpóhē.  
Bōtuómójié xītuóyè suōpóhē.
Nuǒlājǐnchí póqiélāyé suōpóhē.
Mópólìshèngjiélāyé suōpóhē.
Námó hēlādánà duōluōyèyé.
Námó ēlìyé pólújídìshuòpóluōyè suōpó hē.
Ǎn.Xīdiàndū, màntuōluō. Bátuóyé suōpóhē.