Wp/limb/Āltlēæburscspelinga

< Wp‎ | limb

Āltlēæburscspelinga hwær sēo spelinga Āltlēæburscus.


Hwryþ Ōmscrifinga anþu nōtisce
a [a] es in þa
ā [aː] es in ālt
æ [æː] es in æsulenga (oþa [ɛ])
ǣ [ɛː], sēlder
b [b], es in bōrga
c In mēoresten falar [k], þōh sēom hōbaþ [c] oþa [tʃ]
d [d], es in dōuþ (tōu)
ð [ð], sēælfa sēonþ es þ, ācmēþe sēlder
e [ə] hwen unsēonþeþ, [e] hwen sēonþeþ
ē [eː], es in sēat
ēa twēosēonþa [eːa], es in ēarþ
ēæ twēosēonþa [ēːæː], es in lēæfa
ēo twēosēonþa [eːo], es in ēogᛄa
ēø twēosēonþa [eːø], es in fēølan
ę [e], sēælfa sēonþ es e, āc ōm sciþ tōu sēaþatan, sēlder
f In mēoresten falar [f], es in fala, þōh sēom es intwēosēonþa [v], es in gēæfa
g In mēoresten falar [g], es in gēæfan
ȝ [dʒ], es in ēoȝa oþa briȝa, sēom gihwryþ es ž
h infor hit wēorþ [h] oþa [ɦ], sēonþe lēæstigencer til sciþan, oþa [x] es in fēohtan
i [i], es in iraþ
ī [iː], sēlder
j Plōatsingaforma þer ᛄ, sȳge ᛄ
[j], es in ᛄōar, oft gihwryþ es j in nyþscriþar
k Sēlder
l [l], es in lēæfa
m [m], es in mūþest
n [n] anþu sin ālofōn [ŋ] (es in ringan)
o [o], es in monþ
ō [oː], es in ōlasce
ōa twēosēonþa [oːa], es in ᛄōar
ōe twēosēonþa [oːə], es in pōe
ōu twēosēonþa [oːu], es in lōupan
ø [ø], es in før
p [p], es in pimȝa
qu Sēlder spelinga frōe [kw], mēoresten gihwryþ es cƿ (nutiþ cw)
r Unkōinþ, āc hit hwær ain tril
s In mēoresten falar [s], es in scal, þōh sēom es intwēosēonþa [z], es in hūsus
ɕ [ʃ], es in ɕēora
t [t], es in tēosþa
þ [ð], sēælfa sēonþ es ð, āc mēore in brēoc. Sēom es [θ] biþōaht
u [u], es in tulce anþe þu
ū [uː], es in þūloc anþe þū
uu [w] in ælþen gihwryþan, oft saþ til ƿ
w [w], nutiþs fōarsce frōe ƿ
ƿ [w], es in ƿēne anþe cƿēna
x [ks] oþa [xs], sēlder
y [y], es in ᛄytsc
ȳ [yː], es in fȳþa
z [ts], es in beztence, mēore gihwryþ es betstence