الغه الاهوازیه

From Incubator Plus 2.0
Revision as of 13:25, 24 September 2009 by 80.191.228.141 (talk) (Created page with 'هی لغه   تتکلم فی ایران و عدد متکلمین فیها اکثر من 3 ملایین و یقول ها عرب((عربی الاحوازی))و تگول …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

هی لغه   تتکلم فی ایران و عدد متکلمین فیها اکثر من 3 ملایین و یقول ها عرب((عربی الاحوازی))و تگول لها الفرس((عرب خوزستانی))و لاکن هی متمیزه ابجهة وجود کلمات و جمل متمایزه الذی لاعربیه و لا فارسیه